Externe Bronnen

Het internet staat vol met ideeën die richting kunnen geven aan de ontwikkeling van een evenwichtige meervoudige waarde balans. Vaak ideeën en inzichten die bouwsteen vormen in het geheel en dus meegenomen kunnen worden in het uitdenken van meervoudige waarde strategieën. Op dit deel van de website verwijzen we naar bronnen, die we regelmatig raadplegen voor het opdoen van inspiratie, bemoediging en inzicht. Transformeren naar meervoudige waarde denken, betekent in deze tijd ook: jezelf verrijken met ideeën die praktisch goed uitvoerbaar zijn! Door op de schouders van anderen te staan, komen we samen verder.

Meervoudige waarde-creatie

Branche kennisbronnen

Kennisbronnen over A: Landbouw, Bosbouw, Visserij
Kennisbronnen over B: Delfstoffenwinning
Kennisbronnen over C: Industrie

Annual Report DSM
Inkijkje in de wijze waarop DSM rapporteert over meervoudige waarde ontwikkeling en hoe het bedrijf het Global Reporting Initiative (GRI) inzet om over meervoudige waarde ontwikkeling verantwoording af te leggen over het bedrijfsmatig handelen.

Duurzaamheid – Onze reis in NL
Een website van een bedrijf dat ‘al’ vanaf 1996 overtuigd streeft naar geen negatieve impact door onmogelijke doelen te stellen en die ook te realiseren.

Kennisbronnen over D: Handel in elektriciteit, aardgas, stoom
Kennisbronnen over E1: Winning en distributie van water
Kennisbronnen over E2: Afval en afvalwaterbeheer en sanering
Kennisbronnen over F: Bouwnijverheid

Bouwend Nederland
Vanuit de toekomstverkenningen op de website van Bouwend Nederland ontwikkel je inzicht in ideeën die nu al worden uitgevoerd en de toekomst van morgen kunnen bepalen.

Kennisbronnen over G1: Groot-en detailhandel

Eosta
Een website die veel inzicht geeft hoe een deze bijzonder succesvolle groothandel in groenten en fruit haar beleid consequent richt op het samenwerken met boeren die 100% gecommitteerd zijn om hun werk zodanig verrichten dat de aarde wordt opgebouwd in plaats van uitgeput.

Kennisbronnen over G2: Reparatie van auto’s
Kennisbronnen over H: Vervoer en opslag
Kennisbronnen over I: Logies- Maaltijd- en Drankverstrekking
Kennisbronnen over J: Informatie en Communicatie
Kennisbronnen over K: Financiële dienstverlening

Waarde-soorten kennisbronnen

De menselijke talenten rondom en binnen de organisatie, die bereid zijn hun competenties, motivatie en vaardigheden te ontwikkelen en in te zetten voor bijdragen aan de uitvoering en doorontwikkeling van toekomstbestendige organisaties.

Het geheel aan externe en intern organisatorische netwerken van mensen, die door onderlinge afstemming en vanuit specifieke normen en waarden zich met elkaar verbinden en zich samen richten op het tot stand brengen van producten en diensten die de welvaart en het welzijn van alles wat leeft en leven geeft toekomstbestendig verrijkt en verdiept.

Vastgelegde kennis, kunde, voorschriften, werkwijzen, procedures, algoritmes, rechten en licenties als ook de gepercipieerde kwaliteit van producten en diensten die de organisatie levert ten behoeve van het toekomstbestendig versterken van het welzijn en de welvaart.

De fysieke externe en interne infrastructurele middelen die een organisatie inzet voor het toekomstbestendig kunnen realiseren van haar producten en diensten.

Kennisbronnen over Materiële Waarde

Alle onderling interacterende biotische en a-biotische delen van ecosystemen, die het leven op aarde mogelijk maken en door organisaties gekend moeten worden teneinde productie- en dienstsystemen te ontwikkelen die gefocust zijn op een toekomstbestendig gebruik van natuurlijke grondstoffen, hulpbronnen en energie.

Overkoepelende links

Het Paradijs op Aarde begint in Nederland – YouTube
Over de energietransitie. Wat houdt ons toch tegen om te doen wat kan en ook nog eens voordeel biedt in alle opzichten?

De stille opmars van een prijskaartje aan CO2 | Trouw
Inzicht krijgen in de wijze waarop duurzaamheid en ook samenwerking met omwonenden meegenomen wordt in de versterking van de dijken rondom de Maas.

Beschikbaar gestelde geldmiddelen (extern) dan wel beschikbare geldmiddelen (intern) die ingezet zijn of ingezet worden voor de opbouw van een organisatie die, gezien vanuit het perspectief van alle waardesoorten, toekomstbestendig is.

Meer informatie?